Skip to content

Family Protection Group

Menu

FAMILY PROTECTION GROUP

Menu

Застраховка имущество

Вземете безплатна оферта!

Ники Николов
Николай Николов

Николай Николов

Какво представлява имуществената застраховка?

Смисълът на имуществената застраховка е да защити собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или разпореждане недвижими и движими имущества на физически или юридически лица.

Недвижимо имущество

Жилищни масивни сгради

Жилищни масивни сгради

Вилни сгради

Вилни сгради

Масивни стопански постройки

Масивни стопански постройки

Гаражи, работилници, градински постройки, оранжерии от стъкло, гъбарници, сгради за отглеждане на животни и птици

Съоръжения от специален тип

Съоръжения от специален тип

Слънчеви и отоплителни инсталации; сателитни антени, огради, кладенци, външни чешми

Движимо имущество

Общо обзавеждане

Общо обзавеждане, лични и други вещи; битови електроуреди

Аудио-визуална и електронна техника

Аудио-визуална и електронна техника

Селскостопански машини

Селскостопански машини, строителни машини, инструменти, инвентар, продукция и др

 Покрити рискове

Покритите от застрахователя рискове най-често се групират в отделни клаузи, както следва:

 • „Пожар и последици от гасенето му, гръм (мълния), експлозия, имплозия, удар от летателни апарати или падащи предмети от тях”.
 • „Природни бедствия” – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и естествено натрупване на сняг и лед, наводнение вследствие на природни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други обекти в следствие природни бедствия, свличане и срутване на земни маси, подпочвени води, действие на морски вълни, падане на лавина”.
 • „Аварии” – измокряне в резултат на авария на водопроводни, отоплителни, канализационни, паропроводни, вентилационни и спринклерни (пожарогасителни) инсталации.
 • „Кражба чрез взлом” и „Кражба с използване на техническо средство”.
 • „Грабеж” и „Вандализъм”, в т.ч. „Злоумишлен пожар” и „злоумишлена експлозия”.
 • „Късо съединение и токов удар.
 • „Удар от ППС или животно”.
 • „Земетресение”.
 • „Чупене на стъкла”.
 • „Увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт”.
 • „Гражданска отговорност” на застрахования към трети лица, възникнала в резултат на покрит по полицата риск.
 • „Разходи за алтернативно настаняване”.
 • „Разходи за разчистване на развалини и останки”.
 • „Загуба на доход от наем”.
 • „Други рискове при специално договаряне”.

По отношение на риска земетресение, се покриват всички щети на движимо и недвижимо имущество, настъпили в рамките на 72 часа от първия трус, на официално регистрирано земетресение, както и на пожар в следствие на него.

Застрахователна сума

Под застрахователната сума се разбира сумата, за която е застраховано дадено имущество или група имущества. Застрахователната сума е горна граница на отговорност на застрахователя. Тя се вписва в застрахователната полица по отделно за всяко имущество или група имущества, приети като обекти на застраховка. Застрахователната сума се определя от застрахования и не може да надвишава действителната стойност на застрахованото имущество. За действителна се смята стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид, качество и състояние към датата на сключване на застраховката.

Застраховка имущество
Застраховка имущество

Застрахователна сума

Под застрахователната сума се разбира сумата, за която е застраховано дадено имущество или група имущества. Застрахователната сума е горна граница на отговорност на застрахователя. Тя се вписва в застрахователната полица по отделно за всяко имущество или група имущества, приети като обекти на застраховка. Застрахователната сума се определя от застрахования и не може да надвишава действителната стойност на застрахованото имущество. За действителна се смята стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид, качество и състояние към датата на сключване на застраховката.

Колко ще ми струва?

За да се отговори на този въпрос ще трябва да изясним, какъв е видът на имота, къде се намира, с каква площ е, обезопасен ли е и какви са покритите рискове. Застрахователната премия може да се заплати еднократно или на разсрочени вноски. Застрахователната полица няма сила преди заплащане на премията или на съответната разсрочена част от нея, освен ако не е договорено друго. При настъпване на застрахователно събитие през периода на застрахователно покритие при разсрочено плащане на премията, застрахователят може да удържи размера на неизплатената премия от определеното застрахователно обезщетение.

Застрахователно събитие

При настъпване на застрахователното събитие застрахованият е длъжен в срок 7 работни дни от узнаването за настъпило застрахователно събитие да уведоми застрахователя, освен ако в договора е предвиден друг подходящ срок. Срокът за уведомяване за настъпило застрахователно събитие по договора не може да е по-кратък от три работни дни от узнаването. При застраховки срещу рисковете от кражба или грабеж срокът за уведомяване по договора не може да е по-кратък от 24 часа от узнаването.

При настъпване на застрахователно събитие застрахователят е длъжен да плати застрахователно обезщетение, което е равно на действително претърпените вреди към деня на настъпване на събитието, освен в случаите на подзастраховане и застраховане по договорена застрахователна стойност.

Срокът за изплащане на застрахователно обезщетение е 15 работни дни, след пълното окомплектоване на преписката по щета с всички необходими за това документи, включително с допълнително поисканите от застрахователя.