Skip to content

Family Protection Group

Menu

FAMILY PROTECTION GROUP

Menu

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН www.nikinikolovbg.com

 1. ПРЕДМЕТ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.nikinikolovbg.com

Настоящите общи условия представляват споразумение, което е предназначено за регулиране на отношенията между вас (като потребители и/или посетители) и „ОРИНДЖ ВЕНДИНГ 2016“ ЕООД, с  ЕИК 204095656, със седалище и адрес на управление: България,  гр. София, п.к. 1712, р-н Младост  ж.к. Младост 3, бл. 321, вх. 5, ет. 1, ап. 136 и имат за цел да уредят условията, при които собственикът на уебсайта предлага информацията и услугите, предоставени на или чрез  www.nikinikolovbg.com.

Уебсайтът  www.nikinikolovbg.com  е собственост на „ОРИНДЖ ВЕНДИНГ 2016“ ЕООД.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия – моля  не използвайте www.nikinikolovbg.com.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.06.2021 г.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за

защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „ОРИНДЖ ВЕНДИНГ 2016“ ЕООД;
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1712, р-н Младост ж.к. Младост 3, бл. 321, вх. 5, ет. 1, ап. 136;
 3. Данни за кореспонденция: гр. София, п.к. 1712, р-н Младост ж.к. Младост 3, бл. 321, вх. 5, ет. 1, ап. 136;
 4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България;
 5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III.        ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „ДОСТАВЧИКА“ е „ОРИНДЖ ВЕНДИНГ 2016“ ЕООД;
 • „САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“, “ПЛАТФОРМАТА“, „ОНЛАЙН МАГАЗИНА“ е уебсайта www.nikinikolovbg.com;
 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта www.nikinikolovbg.com, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения;
 • „КЛИЕНТ“ е всяко лице което е влязло в договорни отношения със Собственика, във връзка с използването на услугите, предоставяни на или от www.nikinikolovbg.com;
 • „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Собственикът се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.
 • „УСЛУГИ“ на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър услуги и информационни ресурси на сайта. За получаването на продукти се изисква заплащане.
 • „ПРОДУКТ/И“ са предлаганите за продажба книги и застрахователни услуги.
 • „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.
 • „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 • „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
 • „АКАУНТ“ означава уникален профил, създаден за Вас, даващ ви достъп до нашата платформа и представените услуги.
 • „УСТРОЙСТВО“ означава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.
 • „ПОРЪЧКА“ е всяка постъпила в базата данни на ДОСТАВЧИКА информация за закупуване на продукти от каталога на уебсайта на Доставчика.

*           „IP АДРЕС„ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

*           „ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

 • „БЛОГ“- на страницата може да е достъпен Блог, в който периодично се поместват статии по актуални въпроси.

 

 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на www.nikinikolovbg.com събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Света от 27 април 2016 г. Собственикът на уебсайта полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност.

 

 1. V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Сайтът www.nikinikolovbg.com e платформа за електронна търговия, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата си продукти и услуги, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на

електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за

предоставяне на информация;

 1. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 2. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на

стоките, предлагани от в платформата www.nikinikolovbg.com;

 1. Да извършват всякакви плащания, във връзка със сключените договори, включително, чрез електронни средства за разплащане.
 2. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез

интерфейса на платформата www.nikinikolovbg.com в Интернет;

 1. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита

на потребителите.

Потребителят и Доставчикът в платформата www.nikinikolovbg.com се

съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и

изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по

електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за

електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната

търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителя на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА www.nikinikolovbg.com

В електронния магазин на www.nikinikolovbg.com  можете да пазарувате като регистриран потребител или като гост.

 1. Регистрацията ви дава следните предимства:

–           Проверка на номер на поръчката;

–           Проверка на Дата на поръчка;

–           Проверка стасус поръчката;

–           Запазване на  данните за доставка за бъдещи поръчки;

За да се регистрирате като Потрeбител на www.nikinikolovbg.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, следва да въведете  име и парола за отдалечен достъп.

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя.

С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ или „Регистрация“, Потребителя декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията.

При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Може да се регистрирате и чрез профила си във Facebook или Google.

 1. Може да осъществите поръчка и като гост като използвате съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на

бутона „Поръчай“, Потребителят декларира, че е запознат с тези Oбщи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по

електронна поща. Между Потребителя и Доставчика възникват договорни отношения.

При регистриране на поръчка, системата дава възможност на Потребителя, за запазване на данните му с цел регистриране на профил.

При извършване на регистрацията или поръчката Потребителят се

задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава

при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията

или поръчката си.

 

VII.      ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА КНИГИ

Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следните начини:

– извършване на регистрация в www.nikinikolovbg.com и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителя няма до този момент регистрация в www.nikinikolovbg.com или

– чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;

Влизане в системата за извършване на поръчки на www.nikinikolovbg.com чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;

Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

Предоставяне на данни за извършване на доставката;

Избор на способ и момент за плащане на цената.

По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.

Заявката поражда действие между страните, когато Потребителят получи имейл за потвърждение, че поръчката е обработена. Доставчикът не гарантира наличността на никой артикул, публикуван в електронния магазин. Ако заявеният от Потребителя артикул не е наличен, www.nikinikolovbg.com запазва правото си да отказва поръчки или да удължи срока на тяхната доставка. В такъв случай, екипът на www.nikinikolovbg.com ще уведоми  Потребителя.

Доставчикът запазва правото си да прекрати едностранно поръчка, направена от Потребителя, като го уведоми предварително, без никакви допълнителни задължения за двете страни и без да носи отговорност за нанесени вреди.

Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват

основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не

изхожда от Потребителя, описан в същата или когато заявения с поръчката

продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други

технически причини, като в такъв случай Доставчикът уведомява Потребителя

по имейл или телефон и възстановява заплатените от него суми. Доставчикът

може да откаже обработка на поръчка и когато броят или обемът на

поръчаните артикули надхвърля обичайното им потребление от клиент-

потребител по смисъла на ЗЗП и има основание да се смята, че поръчката се

прави с цел препродажба и не попада в обхвата на потребителска покупко-

продажба.

При неточни данни, предоставени от Потребителя, за адрес на доставка и

телефон или отсъствие на Потребителя на адреса, както и при невъзможност

за доставяне на стоката поради причини, независещи от Доставчика, стоката се

връща и остава в складовете на Доставчика. В този случай стоката не се пази

за Потребителя, освен ако не е заплатена предварително. При предварително

заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след

изтичането на този срок и ако Потребителят не я потърси от Доставчика, то

Доставчика ще върне полученото плащане, с изключение на сумата,

изразходвана за доставка и съхранение. При неточни или сгрешени данни,

предоставени от Потребителя за адрес на доставката,  при което стоката бъде

изпратена на грешния адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на

пратката, са за сметка на Потребителя.

 

VIII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА УСЛУГА

 

Онлайн платформата www.nikinikolovbg.com предлага най-добрите застрахователни условия на пазара в следните направления:

 

» Автомобилно застраховане;

» Имуществено застраховане;

» Професионални и продуктови отговорности;

» Карго;

» Финансови рискове;

» Животозастраховане.

 

За повече информация относно условията за сключване на застрахователну услуги, моля свържете се с нас на телефона посочен в секция Контакти.

 

 1. ПЛАЩАНЕ

Плащането на продуктите се осъществява чрез наложен платеж, на куриера в момента на доставката на продукта. Потребителят трябва да запази касовата бележка, която ще получи от куриера. С касовата бележка от куриера Потребителят може да осъществява връщане на продукт и рекламации към Доставчика.

Плащането може да се извърши и с помощта на кредитнa,  дебитнa картa. Нужно е Потрбителят да потвърди, че използваната кредитна / дебитна карта е негова. Всички притежатели на кредитни / дебитни карти подлежат на проверки и упълномощаване от издателя на картата. Доставчикът  си запазва правото да откаже плащания с кредитни карти по своя разумна преценка.

Собственикът се ангажира да предостави услуга на Потребителя само след заверяване на плащането за съответния продукт в банковата сметка на Собственика.

Ако сумата не може да бъде събрана поради недостатъчно средства, фалшиви банкови данни или ако клиентът откаже дебита, въпреки че няма право да го направи, клиентът трябва да поеме таксите, генерирани за всяко възстановяване или неуспешна транзакция от страна на съответната кредитна институция, ако те са резултат от неговите действия.

Всеки Потребител, който желае да получи фактура, следва да отбележи това в своята поръчка.

 1. X. ЦЕНИ

Всички цени в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ са в лева.

Всички цени в в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ са крайни и не включват начисляване на допълнителни такси.

Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите в сайта, Доставчикът, има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

Доставчикът си запазва правото да изтегли всички продукти от електронния магазина на уебсайта и може по свое усмотрение да откаже да обработи поръчка, по каквато и да е причина по всяко време, без да се засягат законовите права на Потребителя.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

 

 1. XI. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ

Всеки представен в сайта продукт, е съпътстван от цена и основни характеристики. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.

Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Доставчикът не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на продуктите

XII.      ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

Потребителят има право да се откаже от един или повече от поръчаните продукти в 14-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадения продукт е във вида, в който е доставен, в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Българския Закон за защита на потребителя (ЗЗП), освен в случаите на чл. 57 от ЗЗП, а именно:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
 8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 11. сключени по време на публичен търг;
 12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
 13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Доставчикa за намерението си като се свърже първо с центъра за обслужване на клиенти на www.nikinikolovbg.com на тел.: 0886 813762, в 14-дневен срок от получаването на продукта. След това е необходимо  да попълни Формуляр за връщане на продукт, която ще намери в раздел „Условия за връщане на продукти“.

В случай че Потребителят не изпълни задължението си да уведоми Доставчика в 14-дневен срок от получаването на продукта и  без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Потребителят следва да изпрати обратно на Доставчика продукта не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил.

Доставчикът извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта само по банков път. За целта е нужно Потребителят да изпрати данни за банкова сметка, по която да се осъществи връщането на сумата.

Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на продукта обратно.

Доставчикът извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта, само по банкова сметка, предоставена от Потребителя.

Повече относно условията за връщане на продукт и рекламация можете да откриете в Условията за връщане на продукт и рекламации.

 

  XIII.    ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С всяко ползване на уебсайта на Доставчика, Потребтелите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

За да може да използва всички услуги на уебсайта Потребтелят, не е необходима регистрация. Потребтелят директно пристъпва към избор на продукт и попълва изискуемите данни за да получаване на продукта. Преди натискане на виртуалния бутон за поръчка е необходимо Потребителят да отметне с тикче в съответното квадратче, че е запознат с Общите условия и Политиката за поверителлност и ги приема. С тези действия се извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което се декларира, че Потребителят е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

Доставчикът не носи отговорност в случай на предоставяне на неверни данни за предоставяне на продукта от страна на Потребителя. В този случай Доставчикът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите и прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

 

 • ПРАВА И ЗАЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика на www.nikinikolovbg.com.
 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика на www.nikinikolovbg.com като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • Собственикът на сайтът www.nikinikolovbg.com има право да използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно бисквитките. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама.
 • Потребителят има право да влиза и да се вписва в сайта със своето потребителско име и парола по всяко време от своите лични устройства;
 • Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Потребителите нямат право да публикуват порнографско, нецензурно, сексистко, клеветническо, обидно, заплашително, или расистко съдържание в местата за коментари в онлайн платформата.
 • Потребителят няма право да извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина.

 

 1. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът www.nikinikolovbg.com може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Сайтът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

 • АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на всички статии, страници, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи, изображения и други ресурси качени на сайта www.nikinikolovbg.com принадлежат на Собственика или на негови доверени партньори и са защитени по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права, Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност, спрямо българското и световното законодателство.Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

 

     XVII.    ЗАБРАНА ЗА РАМКИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА

Потребителят може да използва линкове към началната страница на сайта, при условие, че прави това обосновано и законосъобразно, без да уврежда репутацията на Доставчика или да извлича неследваща се облага и след изрично писмено негово съгласие.

Потребителят няма право да интегрира линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от страна на Доставчика, когато такива липсват.

Потребителят няма право да създава линкове към страница на сайта в интернет, която не е негова собственост.

Поставянето на страница от сайта в „ рамка“ на друга страница или създаването на линк към раздел на страница от сайта, различен от началната страница, са забранени.

 

 • ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Собственикът на сайта не дава никаква гаранция за коректността или надеждността на съдържанието на сайта. При никакви обстоятелства собственикът на сайта няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от вашето разчитане на съдържание на уебсайта.
 • Собственикът на сайта  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други.
 • Собственикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт.
 • Собственикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този сайт.
 • Собственикът на сайта не носи отговорност за субективните възприятия и очаквания за качество и въздействние на предлаганите за продажба аудио и видеофалове от страна на Потребителя/клиента.
 • Собственикът на сайта не дължи каквото и да е било обезщтение или връщане на заплатени суми, ако Поребителят не е доволен от продукта.
 • Собственикът на уебсайта не носи отговорност, ако се окаже, че лице което е заплатило продукт не е навършило 18 години или страда от психически или физически недостатъци или заболявания, които му пречат да разбира свойството и значението на своите постъпки и да ги ръководи. Ако такова лице е извършило покупка на продукт от уебсайта, то Собственикът не носи отговорност и не дължи връщането на заплатената сума и не дължи каквото и да е обезщетение. Отговорността в този случай се носи от лицето, което осъществява надзор и се грижи за страдащият от психически или физически недостатъци или заболявания.

*    Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила,

случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни

причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

*    Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Поребителя на трети лица.

*    Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени

вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Поребителя.

*    Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и

публикации под продуктите, новините и статиите в платформата.

*    Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на

мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

*     Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за

покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Поребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Поребителя.

 

 • РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

 1. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Потребителят и Доставчикът в платформата www.nikinikolovbg.com се

задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да

пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение

договора и тези общи условия.

Потребителят  и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на

периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна

кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се

смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии,

интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

 

 • СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

 • ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:

(а) нарушение на настоящите Общи условия законодателството в Република

България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и

практика в електронната търговия;

(б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или

(в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.

 

XXVI.  ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

XXVII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите, чрез публикуването им на Уебсайта на Доставчика.