Какво представлява застраховката живот?

Застраховката живот е писмено споразумение между Застраховащия и Застрахователя, съгласно което Застрахователят се задължава да предостави застрахователно покритие и да изплати застрахователна сума или част от нея при настъпване на застрахователното събитие с уговорените в застрахователния договор условия. В замяна на това притежателят на застрахователната полица плаща премии на Застрахователя.

Основни понятия

Застраховател е съответната застрахователна компания.

Застраховащ /договорител/ е лицето, което като страна сключва застрахователен договор със Застрахователя.

Застраховано лице /застрахован/ е лицето, чийто живот, здраве и/или телесна цялост са застраховани. Застраховащият и Застрахованият може да са едно и също лице.

Ползващо лице /бенефициент/ е лицето, посочено да получи застрахователната сума или част от нея при настъпване на застрахователно събитие.

Застрахователната сума е паричната сума, до чийто размер Застрахователят е длъжен да извърши плащане при настъпване на застрахователно събитие, съгласно условията на договора.

Застрахователна премия е сумата, която Застраховащият дължи на Застрахователя, като плащане по договора.

Застрахователно събитие е настъпването на покрит риск по застраховката през срока на застрахователното покритие.

Срокът се определя от страните на застрахователния договор и се посочва в застрахователната полица.

Понятието „Злополука“ – събитие, настъпило независимо от волята на застрахованото лице, което внезапно, външно, механично или химически действа върху неговото тяло и предизвиква телесна повреда или фатален край. За злополука се считат следните независими от волята на застрахованото лице събития – удавяне, изгаряния, попарвания, гръмотевични и токови удари, вдишване на газове и пари, приемане на отровни или разяждащи вещества, освен в случаите, когато това става постепенно, изкълчване на крайници, разтегляния и скъсвания на мускулите, сухожилията, връзките и обвивките на крайниците и на гръбначния стълб в резултат на внезапно отклонение от планираното движение.

 

Важно да се знае

 

  • Животозастраховането е правно обвързващ договор.
  • За да може договорът да бъде изпълним, заявлението за животозастраховане, трябва точно да разкрива миналото и настоящото здравословно състояние и високорисковите дейности на застрахования.
  • За да остане в сила полицата за животозастраховане, нейният притежател трябва да плати предварително една премия или да плаща редовни премии с течение на времето.
  • При настъпил фатален край на Застрахования, посочените ползващи лица /бенефициенти/ на полицата, ще получат застрахователната сума.
  • Застраховката живот е толкова добра, колкото и финансовата сила на компанията, която я издава. Държавният гаранционен фонд може да плаща вземания, ако издателят на полицата не може.

 Вземете безплатна оферта за вашата застраховка живот от тук!