Какво представлява застраховката „Гражданска отговорност“?

Съгласно застрахователния кодекс застрахована е „гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и /или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Застраховани лица

Застраховани лица са „собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което извършва фактически действия по управлението или ползването на моторното превозно средство на законно основание“.

Пострадало лице

 Пострадало лице по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, е лице, което е претърпяло телесно уреждане или на което е причинена смърт от МПС.

За трети лица се смятат всички увредени лица, с изключение на лицето, което отговаря за причинените вреди. Не се допуска уговорка за изключване от покритие на гражданската отговорност за вреди, причинени на увредено трето лице, което е знаело или е било длъжно да знае, че водачът на моторното превозно средство е бил под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества по време на пътнотранспортното произшествие“. В този случай застрахователят може да прави възраженията на застрахования за съпричиняване от страна на третото увредено лице за понесените от него вреди.

Какво покрива застраховката „Гражданска отговорност“?

По задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, застрахователят покрива отговорността на застрахования за причинените на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно средство.

Застрахователна сума

За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;

За вреди на имущество (вещи) – 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се определя от застрахователя съобразно действащите му тарифи. Дължимата премия може да се заплати еднократно или разсрочено. При неплащането на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователят може да прекрати договора не по-рано от 15 дни от датата, на която застрахованият е получил писмено предупреждение. Писменото предупреждение се счита за връчено, ако в застрахователната полица е посочено, че същата ще бъде прекратена след изтичането на 15 дневния срок от датата на падежа на разсрочената вноска. При прекратяване на задължителна застраховка „Гражданка отговорност“ на автомобилистите поради неплащане на застрахователна вноска, застрахователят подава информация за прекратяването в Информационния център на Гаранционния фонд едновременно с прекратяването. При неплащане на съответната дължимата вноска на падежа, но преди да е изтекъл 15 дневния срок, в случай на застрахователно събитие, застрахователят носи отговорност.

Вземете безплатна оферта за вашата застраховка Гражданска отговорност от тук!